ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ56 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บ้านไผ่
6 แห่ง
ในเมือง
17 แห่ง
บ้านแฮด
0 แห่ง
โคกสำราญ
0 แห่ง
เมืองเฟีย
5 แห่ง
เปือยใหญ่
0 แห่ง
โนนศิลา
0 แห่ง
บ้านหัน
0 แห่ง
บ้านลาน
0 แห่ง
แคนเหนือ
4 แห่ง
ภูเหล็ก
3 แห่ง
หนองแซง
0 แห่ง
ป่าปอ
1 แห่ง
หินตั้ง
9 แห่ง
โนนสมบูรณ์
0 แห่ง
หนองน้ำใส
4 แห่ง
หัวหนอง
7 แห่ง
บ้านแฮด*
0 แห่ง
โนนแดง
0 แห่ง
สระแก้ว*
0 แห่ง
ขามป้อม*
0 แห่ง
วังม่วง*
0 แห่ง
เปือยน้อย*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ56 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
31 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง