ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ45 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองโก
14 แห่ง
หนองกุงใหญ่
3 แห่ง
กระนวน
1 แห่ง
บ้านโนน
0 แห่ง
ห้วยโจด
4 แห่ง
ห้วยยาง
0 แห่ง
บ้านฝาง
5 แห่ง
คำแมด
0 แห่ง
ดูนสาด
3 แห่ง
หนองโน
11 แห่ง
น้ำอ้อม
1 แห่ง
หัวนาคำ
3 แห่ง
คูคำ
0 แห่ง
ห้วยเตย
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ45 แห่ง
อุตสาหกรรม
3 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
26 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง