ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ88 แห่ง
ตำบล
จำนวน
น้ำพอง
27 แห่ง
วังชัย
6 แห่ง
หนองกุง
7 แห่ง
บัวใหญ่
6 แห่ง
สะอาด
5 แห่ง
ม่วงหวาน
11 แห่ง
บ้านขาม
4 แห่ง
บัวเงิน
6 แห่ง
ทรายมูล
7 แห่ง
ท่ากระเสริม
4 แห่ง
พังทุย
3 แห่ง
กุดน้ำใส
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ88 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
40 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง