ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ65 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สีชมพู
7 แห่ง
ศรีสุข
5 แห่ง
นาจาน
6 แห่ง
วังเพิ่ม
20 แห่ง
ซำยาง
3 แห่ง
หนองแดง
4 แห่ง
ดงลาน
6 แห่ง
บริบูรณ์
8 แห่ง
บ้านใหม่
4 แห่ง
ภูห่าน
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ65 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
42 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง