ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ117 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ชุมแพ
41 แห่ง
โนนหัน
4 แห่ง
นาหนองทุ่ม
5 แห่ง
โนนอุดม
4 แห่ง
ขัวเรียง
9 แห่ง
หนองไผ่
13 แห่ง
ไชยสอ
12 แห่ง
วังหินลาด
3 แห่ง
นาเพียง
8 แห่ง
หนองเขียด
3 แห่ง
หนองเสาเล้า
9 แห่ง
โนนสะอาด
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ117 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
12 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
23 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
48 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
17 แห่ง