ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ23 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองบัว
3 แห่ง
ป่าหวายนั่ง
1 แห่ง
โนนฆ้อง
2 แห่ง
บ้านเหล่า
2 แห่ง
ป่ามะนาว
4 แห่ง
บ้านฝาง
9 แห่ง
โคกงาม
2 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ23 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
3 แห่ง