ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ513 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ในเมือง
247 แห่ง
สำราญ
10 แห่ง
โคกสี
8 แห่ง
ท่าพระ
28 แห่ง
บ้านทุ่ม
21 แห่ง
เมืองเก่า
38 แห่ง
พระลับ
16 แห่ง
สาวะถี
9 แห่ง
บ้านหว้า
10 แห่ง
บ้านค้อ
9 แห่ง
แดงใหญ่
6 แห่ง
ดอนช้าง
0 แห่ง
ดอนหัน
11 แห่ง
ศิลา
45 แห่ง
บ้านเป็ด
44 แห่ง
หนองตูม
1 แห่ง
บึงเนียม
3 แห่ง
โนนท่อน
7 แห่ง
บ้านโต้น
0 แห่ง
หนองบัว
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ513 แห่ง
อุตสาหกรรม
29 แห่ง
บริษัท
84 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
36 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
12 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
217 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
22 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
66 แห่ง