ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ62 แห่ง
ตำบล
จำนวน
หนองเรือ
16 แห่ง
บ้านเม็ง
5 แห่ง
บ้านกง
1 แห่ง
ยางคำ
6 แห่ง
จระเข้
7 แห่ง
โนนทอง
3 แห่ง
กุดกว้าง
10 แห่ง
โนนทัน
7 แห่ง
โนนสะอาด
6 แห่ง
บ้านผือ
1 แห่ง
หนองแก
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ62 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
11 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
32 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง