ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ42 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พิบูล
14 แห่ง
กุดชมภู
5 แห่ง
คันไร่
0 แห่ง
ดอนจิก
7 แห่ง
ทรายมูล
1 แห่ง
นาโพธิ์
0 แห่ง
โนนกลาง
0 แห่ง
ฝางคำ
0 แห่ง
โพธิ์ไทร
2 แห่ง
โพธิ์ศรี
5 แห่ง
ระเว
0 แห่ง
ไร่ใต้
1 แห่ง
หนองบัวฮี
4 แห่ง
อ่างศิลา
2 แห่ง
นิคมสร้างตนเองฯ
0 แห่ง
ช่องเม็ก
0 แห่ง
โนนก่อ
0 แห่ง
โนนกาหลง
1 แห่ง
บ้านแขม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ42 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
0 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
8 แห่ง