ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ35 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โซง
4 แห่ง
ตาเกา
0 แห่ง
ยาง
0 แห่ง
โดมประดิษฐ์
4 แห่ง
ขี้เหล็ก
0 แห่ง
บุเปือย
7 แห่ง
สีวิเชียร
20 แห่ง
ไพบูลย์
0 แห่ง
ยางใหญ่
0 แห่ง
โคกสะอาด
0 แห่ง
เก่าขาม
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ35 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
5 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
16 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
7 แห่ง