ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ50 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองเดช
30 แห่ง
นาส่วง
3 แห่ง
นาเยีย
0 แห่ง
นาเจริญ
2 แห่ง
นาเรือง
0 แห่ง
ทุ่งเทิง*
1 แห่ง
หนองอ้ม*
0 แห่ง
สมสะอาด
0 แห่ง
กุดประทาย
0 แห่ง
ตบหู
0 แห่ง
กลาง
0 แห่ง
แก้ง
4 แห่ง
ท่าโพธิ์ศรี
2 แห่ง
นาเกษม*
0 แห่ง
บัวงาม
0 แห่ง
คำครั่ง
0 แห่ง
นากระแซง
3 แห่ง
กุดเรือ*
0 แห่ง
นาดี
0 แห่ง
โพนงาม
1 แห่ง
ป่าโมง
3 แห่ง
โคกชำแระ*
0 แห่ง
โนนสมบูรณ์
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ50 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
7 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง