ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ38 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เขมราฐ
12 แห่ง
กองโพน
0 แห่ง
ขามป้อม
2 แห่ง
เจียด
0 แห่ง
พังเคน
0 แห่ง
นาตาล
0 แห่ง
หนองผือ
1 แห่ง
นาแวง
10 แห่ง
พะลาน
0 แห่ง
แก้งเหนือ
0 แห่ง
หนองนกทา
3 แห่ง
หนองสิม
4 แห่ง
หัวนา
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ38 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
18 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง