ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ10 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เสียว
4 แห่ง
หนองหว้า
2 แห่ง
หนองงูเหลือม
0 แห่ง
หนองฮาง
1 แห่ง
ท่าคล้อ
3 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ10 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
2 แห่ง