ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
โคกตาล
1 แห่ง
ห้วยตามอญ
0 แห่ง
ห้วยตึ๊กชู
3 แห่ง
ละลม
2 แห่ง
ตะเคียนราม
0 แห่ง
ดงรัก
1 แห่ง
ไพรพัฒนา
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
5 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง