ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ5 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ศรีแก้ว
3 แห่ง
พิงพวย
0 แห่ง
สระเยาว์
1 แห่ง
ตูม
1 แห่ง
เสื่องข้าว
0 แห่ง
ศรีโนนงาม
0 แห่ง
สะพุง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ5 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง