ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ8 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บุสูง
1 แห่ง
ธาตุ
1 แห่ง
ดวนใหญ่
0 แห่ง
บ่อแก้ว
0 แห่ง
ศรีสำราญ
1 แห่ง
ทุ่งสว่าง
0 แห่ง
วังหิน
5 แห่ง
โพนยาง
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ8 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
1 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง