ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ39 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กำแพง
5 แห่ง
อี่หล่ำ
3 แห่ง
ก้านเหลือง
3 แห่ง
ทุ่งไชย
2 แห่ง
สำโรง
6 แห่ง
แขม
2 แห่ง
หนองไฮ
0 แห่ง
ขะยูง
2 แห่ง
ตาโกน*
0 แห่ง
ตาเกษ
3 แห่ง
หัวช้าง
3 แห่ง
รังแร้ง
1 แห่ง
เมืองจันทร์*
0 แห่ง
แต้
2 แห่ง
แข้
1 แห่ง
โพธิ์ชัย
1 แห่ง
ปะอาว
1 แห่ง
หนองห้าง
1 แห่ง
โดด
0 แห่ง
เสียว
0 แห่ง
หนองม้า
0 แห่ง
สระกำแพงใหญ่
0 แห่ง
หนองใหญ่*
0 แห่ง
โคกหล่าม
0 แห่ง
โคกจาน
3 แห่ง
ผือใหญ่
0 แห่ง
อีเซ*
0 แห่ง
ผักไหม*
0 แห่ง
กล้วยกว้าง
0 แห่ง
ห้วยทับทัน*
0 แห่ง
เป๊าะ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ39 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
3 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
12 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง