ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ30 แห่ง
ตำบล
จำนวน
สิ
11 แห่ง
บักดอง
2 แห่ง
พราน
2 แห่ง
โพธิ์วงศ์
0 แห่ง
ไพร
5 แห่ง
กระหวัน
3 แห่ง
ขุนหาญ
4 แห่ง
โนนสูง
0 แห่ง
กันทรอม
0 แห่ง
ภูฝ้าย
2 แห่ง
โพธิ์กระสังข์
1 แห่ง
ห้วยจันทร์
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ30 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
1 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
19 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
5 แห่ง