ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ16 แห่ง
ตำบล
จำนวน
พิมาย
6 แห่ง
กู่
2 แห่ง
หนองเชียงทูน
0 แห่ง
ตูม
3 แห่ง
สมอ
2 แห่ง
โพธิ์ศรี
0 แห่ง
สำโรงปราสาท
0 แห่ง
ดู่
3 แห่ง
สวาย
0 แห่ง
ดอนหลี่
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ16 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
8 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
6 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
1 แห่ง