ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ26 แห่ง
ตำบล
จำนวน
กันทรารมย์
0 แห่ง
จะกง
0 แห่ง
ใจดี
2 แห่ง
ดองกำเม็ด
1 แห่ง
โสน
0 แห่ง
ปรือใหญ่
2 แห่ง
สะเดาใหญ่
1 แห่ง
ตาอุด
0 แห่ง
ห้วยเหนือ
10 แห่ง
ห้วยใต้
0 แห่ง
หัวเสือ
0 แห่ง
ละลม*
0 แห่ง
ตะเคียน
1 แห่ง
โคกตาล*
0 แห่ง
นิคมพัฒนา
2 แห่ง
ห้วยตามอญ*
0 แห่ง
โคกเพชร
1 แห่ง
ปราสาท
2 แห่ง
ตะเคียนราม*
0 แห่ง
ห้วยติ๊กชู*
0 แห่ง
สำโรงตาเจ็น
0 แห่ง
ห้วยสำราญ
1 แห่ง
ดงรัก*
0 แห่ง
กฤษณา
0 แห่ง
ลมศักดิ์
1 แห่ง
หนองฉลอง
1 แห่ง
ศรีตระกูล
1 แห่ง
ศรีสะอาด
0 แห่ง
ละลม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ26 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
2 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
13 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง