ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ69 แห่ง
ตำบล
จำนวน
บึงมะลู
13 แห่ง
กุดเสลา
4 แห่ง
เมือง
0 แห่ง
หนองหว้า
0 แห่ง
สังเม็ก
2 แห่ง
น้ำอ้อม
12 แห่ง
ละลาย
6 แห่ง
รุง
0 แห่ง
ตระกาจ
1 แห่ง
เสียว
0 แห่ง
จานใหญ่
4 แห่ง
ภูเงิน
2 แห่ง
ชำ
1 แห่ง
กระแชง
3 แห่ง
โนนสำราญ
0 แห่ง
หนองหญ้าลาด
13 แห่ง
หนองงูเหลือม
0 แห่ง
ท่าคล้อ
0 แห่ง
เสาธงชัย
3 แห่ง
ขนุน
2 แห่ง
สวนกล้วย
2 แห่ง
หนองฮาง
0 แห่ง
เวียงเหนือ
0 แห่ง
ทุ่งใหญ่
0 แห่ง
ภูผาหมอก (เดิม.โดนเอาว์)
1 แห่ง
สระเยาว์*
0 แห่ง
พิงพวย*
0 แห่ง
ศรีแก้ว*
0 แห่ง
ตูม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ69 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
4 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
10 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
34 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
11 แห่ง