ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ25 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ดูน
6 แห่ง
โนนสัง
2 แห่ง
หนองหัวช้าง
3 แห่ง
ยาง
0 แห่ง
หนองแวง
0 แห่ง
หนองแก้ว
1 แห่ง
ทาม
0 แห่ง
ละทาย
1 แห่ง
เมืองน้อย
0 แห่ง
อีปาด
1 แห่ง
บัวน้อย
0 แห่ง
หนองบัว
1 แห่ง
ดู่
1 แห่ง
ผักแพว
3 แห่ง
จาน
1 แห่ง
ตองบิด*
0 แห่ง
ละเอาะ*
0 แห่ง
น้ำเกลี้ยง*
0 แห่ง
เขิน*
0 แห่ง
คำเนียม
5 แห่ง
ทุ่งใหญ่
0 แห่ง
ท่าช้าง
0 แห่ง
ตองปิด*
0 แห่ง
ละเอาะ*
0 แห่ง
หนองกุง*
0 แห่ง
โพธิ์*
0 แห่ง
บก*
0 แห่ง
โนนค้อ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ25 แห่ง
อุตสาหกรรม
0 แห่ง
บริษัท
2 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
9 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
4 แห่ง