ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ14 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ไพรบึง
8 แห่ง
ดินแดง
0 แห่ง
ปราสาทเยอ
3 แห่ง
สำโรงพลัน
3 แห่ง
สุขสวัสดิ์
0 แห่ง
โนนปูน
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ14 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
3 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
7 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง