ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ54 แห่ง
ตำบล
จำนวน
เมืองเหนือ
6 แห่ง
เมืองใต้
11 แห่ง
คูซอด
1 แห่ง
ซำ
0 แห่ง
จาน
0 แห่ง
ตะดอบ
0 แห่ง
หนองครก
6 แห่ง
โนนเพ็ก
0 แห่ง
พรหมสวัสดิ์
0 แห่ง
พยุห์
0 แห่ง
โพนข่า
3 แห่ง
โพนค้อ
0 แห่ง
ธาตุ*
0 แห่ง
ตำแย
0 แห่ง
โพนเขวา
0 แห่ง
หญ้าปล้อง
10 แห่ง
บุสูง*
0 แห่ง
ทุ่ม
0 แห่ง
หนองไฮ
0 แห่ง
ดวนใหญ่*
0 แห่ง
หนองแก้ว
1 แห่ง
น้ำคำ
1 แห่ง
โพธิ์
10 แห่ง
หมากเขียบ
2 แห่ง
บ่อแก้ว*
0 แห่ง
ศรีสำราญ*
0 แห่ง
หนองไผ่
3 แห่ง
หนองค้า
0 แห่ง
ดวนใหญ่*
0 แห่ง
ธาตุ*
0 แห่ง
บุสูง
0 แห่ง
คอนกาม*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ54 แห่ง
อุตสาหกรรม
1 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
4 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
15 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
9 แห่ง