ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ11 แห่ง
ตำบล
จำนวน
ยางชุมน้อย
3 แห่ง
ลิ้นฟ้า
1 แห่ง
คอนกาม
3 แห่ง
โนนคูณ
0 แห่ง
กุดเมืองฮาม
1 แห่ง
บึงบอน
2 แห่ง
ยางชุมใหญ่
1 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ11 แห่ง
อุตสาหกรรม
2 แห่ง
บริษัท
0 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
5 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
4 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
0 แห่ง