ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ330 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
27 แห่ง
12 แห่ง
26 แห่ง
22 แห่ง
25 แห่ง
12 แห่ง
24 แห่ง
32 แห่ง
28 แห่ง
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ330 แห่ง
อุตสาหกรรม
4 แห่ง
บริษัท
10 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
26 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
217 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
0 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
23 แห่ง