ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ338 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
56 แห่ง
28 แห่ง
16 แห่ง
22 แห่ง
20 แห่ง
7 แห่ง
24 แห่ง
46 แห่ง
5 แห่ง
กิ่งอำเภอแม่ลาน
0 แห่ง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ338 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
36 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
219 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
33 แห่ง