ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ326 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
55 แห่ง
27 แห่ง
15 แห่ง
21 แห่ง
20 แห่ง
7 แห่ง
20 แห่ง
44 แห่ง
4 แห่ง
กิ่งอำเภอแม่ลาน
0 แห่ง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ326 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
15 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
34 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
211 แห่ง
สถานบันเทิง
0 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
2 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
32 แห่ง