ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ247 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
10 แห่ง
25 แห่ง
12 แห่ง
40 แห่ง
16 แห่ง
11 แห่ง
18 แห่ง
9 แห่ง
14 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ247 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
17 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
154 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
28 แห่ง