ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ240 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
9 แห่ง
24 แห่ง
11 แห่ง
39 แห่ง
16 แห่ง
11 แห่ง
18 แห่ง
8 แห่ง
12 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ240 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
1 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
150 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
1 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
27 แห่ง