ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ730 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
268 แห่ง
57 แห่ง
100 แห่ง
66 แห่ง
37 แห่ง
87 แห่ง
37 แห่ง
24 แห่ง
23 แห่ง
27 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ730 แห่ง
อุตสาหกรรม
16 แห่ง
บริษัท
43 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
81 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
410 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
30 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
98 แห่ง