ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ694 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
265 แห่ง
43 แห่ง
96 แห่ง
66 แห่ง
33 แห่ง
82 แห่ง
32 แห่ง
23 แห่ง
23 แห่ง
27 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ694 แห่ง
อุตสาหกรรม
16 แห่ง
บริษัท
43 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
70 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
0 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
393 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
30 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
1 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
90 แห่ง