ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ960 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
15 แห่ง
56 แห่ง
24 แห่ง
33 แห่ง
17 แห่ง
33 แห่ง
43 แห่ง
65 แห่ง
418 แห่ง
13 แห่ง
26 แห่ง
21 แห่ง
56 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ960 แห่ง
อุตสาหกรรม
37 แห่ง
บริษัท
159 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
59 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
386 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
73 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
128 แห่ง