ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ978 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
15 แห่ง
56 แห่ง
24 แห่ง
34 แห่ง
18 แห่ง
33 แห่ง
43 แห่ง
68 แห่ง
428 แห่ง
14 แห่ง
26 แห่ง
22 แห่ง
56 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ978 แห่ง
อุตสาหกรรม
38 แห่ง
บริษัท
163 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
60 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
9 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
394 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
73 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
130 แห่ง