ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ665 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
92 แห่ง
52 แห่ง
107 แห่ง
41 แห่ง
23 แห่ง
106 แห่ง
43 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ665 แห่ง
อุตสาหกรรม
23 แห่ง
บริษัท
38 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
101 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
351 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
87 แห่ง