ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ677 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
97 แห่ง
52 แห่ง
107 แห่ง
41 แห่ง
24 แห่ง
108 แห่ง
45 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ677 แห่ง
อุตสาหกรรม
23 แห่ง
บริษัท
41 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
102 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
355 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
91 แห่ง