ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ657 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
14 แห่ง
57 แห่ง
14 แห่ง
43 แห่ง
7 แห่ง
16 แห่ง
22 แห่ง
55 แห่ง
27 แห่ง
30 แห่ง
37 แห่ง
65 แห่ง
12 แห่ง
5 แห่ง
อ.บ้านดอน* จ.สุราษฎร์ธานี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ657 แห่ง
อุตสาหกรรม
36 แห่ง
บริษัท
120 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
44 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
310 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
22 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
64 แห่ง