ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ626 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
98 แห่ง
130 แห่ง
ทุ่งคา*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ626 แห่ง
อุตสาหกรรม
15 แห่ง
บริษัท
185 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
14 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
108 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
42 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
166 แห่ง