ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,613 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
32 แห่ง
68 แห่ง
66 แห่ง
23 แห่ง
34 แห่ง
88 แห่ง
214 แห่ง
159 แห่ง
42 แห่ง
53 แห่ง
95 แห่ง
46 แห่ง
20 แห่ง
67 แห่ง
24 แห่ง
18 แห่ง
30 แห่ง
21 แห่ง
15 แห่ง
18 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,613 แห่ง
อุตสาหกรรม
50 แห่ง
บริษัท
139 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
145 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
16 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
851 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
36 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
252 แห่ง