ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,543 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
32 แห่ง
68 แห่ง
65 แห่ง
22 แห่ง
31 แห่ง
88 แห่ง
210 แห่ง
153 แห่ง
37 แห่ง
51 แห่ง
90 แห่ง
43 แห่ง
18 แห่ง
61 แห่ง
23 แห่ง
18 แห่ง
30 แห่ง
20 แห่ง
15 แห่ง
18 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,543 แห่ง
อุตสาหกรรม
50 แห่ง
บริษัท
138 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
140 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
16 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
812 แห่ง
สถานบันเทิง
10 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
36 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
228 แห่ง