ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ399 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
23 แห่ง
37 แห่ง
47 แห่ง
28 แห่ง
15 แห่ง
39 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ399 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
58 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
15 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
140 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
85 แห่ง