ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ635 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
32 แห่ง
36 แห่ง
53 แห่ง
85 แห่ง
290 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ635 แห่ง
อุตสาหกรรม
28 แห่ง
บริษัท
111 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
31 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
215 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
23 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
119 แห่ง