ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ354 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
49 แห่ง
57 แห่ง
33 แห่ง
77 แห่ง
29 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ354 แห่ง
อุตสาหกรรม
21 แห่ง
บริษัท
68 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
23 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
124 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
27 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
41 แห่ง