ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ365 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
51 แห่ง
58 แห่ง
35 แห่ง
79 แห่ง
30 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ365 แห่ง
อุตสาหกรรม
21 แห่ง
บริษัท
68 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
25 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
129 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
27 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
1 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
45 แห่ง