ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ688 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
49 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ688 แห่ง
อุตสาหกรรม
71 แห่ง
บริษัท
252 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
13 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
12 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
128 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
3 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
69 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
64 แห่ง