ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,424 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
99 แห่ง
124 แห่ง
36 แห่ง
105 แห่ง
635 แห่ง
57 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,424 แห่ง
อุตสาหกรรม
141 แห่ง
บริษัท
464 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
24 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
26 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
331 แห่ง
สถานบันเทิง
6 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
134 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
121 แห่ง