ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ642 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
42 แห่ง
12 แห่ง
145 แห่ง
28 แห่ง
112 แห่ง
46 แห่ง
8 แห่ง
7 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ642 แห่ง
อุตสาหกรรม
58 แห่ง
บริษัท
152 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
41 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
4 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
205 แห่ง
สถานบันเทิง
3 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
40 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
87 แห่ง