ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ453 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
18 แห่ง
23 แห่ง
79 แห่ง
56 แห่ง
22 แห่ง
19 แห่ง
11 แห่ง
7 แห่ง
สาขาตำบลท่ากระดาน*
0 แห่ง
บ้านทวน* จ.กาญจนบุรี
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ453 แห่ง
อุตสาหกรรม
12 แห่ง
บริษัท
63 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
22 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
5 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
191 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
39 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
50 แห่ง