ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ224 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
15 แห่ง
19 แห่ง
29 แห่ง
62 แห่ง
11 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ224 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
14 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
22 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
6 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
130 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
25 แห่ง