ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ874 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
28 แห่ง
28 แห่ง
43 แห่ง
94 แห่ง
47 แห่ง
41 แห่ง
34 แห่ง
62 แห่ง
35 แห่ง
18 แห่ง
8 แห่ง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ874 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
48 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
80 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
7 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
503 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
19 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
111 แห่ง