ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ2,656 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
57 แห่ง
40 แห่ง
99 แห่ง
69 แห่ง
103 แห่ง
142 แห่ง
28 แห่ง
156 แห่ง
86 แห่ง
54 แห่ง
74 แห่ง
92 แห่ง
168 แห่ง
146 แห่ง
44 แห่ง
26 แห่ง
52 แห่ง
185 แห่ง
13 แห่ง
35 แห่ง
29 แห่ง
16 แห่ง
16 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ2,656 แห่ง
อุตสาหกรรม
30 แห่ง
บริษัท
262 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
129 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
40 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
1,288 แห่ง
สถานบันเทิง
24 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
7 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
68 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
2 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
543 แห่ง