ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ305 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
37 แห่ง
33 แห่ง
7 แห่ง
42 แห่ง
21 แห่ง
30 แห่ง
22 แห่ง
8 แห่ง
10 แห่ง
7 แห่ง
6 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ305 แห่ง
อุตสาหกรรม
5 แห่ง
บริษัท
13 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
18 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
2 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
174 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
6 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
42 แห่ง