ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ387 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
13 แห่ง
15 แห่ง
15 แห่ง
73 แห่ง
18 แห่ง
39 แห่ง
6 แห่ง
4 แห่ง
4 แห่ง
อ.บ้านหัน* จ.สกลนคร
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ387 แห่ง
อุตสาหกรรม
13 แห่ง
บริษัท
26 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
25 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
12 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
210 แห่ง
สถานบันเทิง
5 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
4 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
56 แห่ง