ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ206 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
6 แห่ง
6 แห่ง
10 แห่ง
12 แห่ง
13 แห่ง
4 แห่ง
8 แห่ง
5 แห่ง
หลุบ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ206 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
29 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
17 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
95 แห่ง
สถานบันเทิง
2 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
8 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
14 แห่ง