ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ216 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
6 แห่ง
6 แห่ง
10 แห่ง
14 แห่ง
14 แห่ง
4 แห่ง
8 แห่ง
6 แห่ง
หลุบ*
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ216 แห่ง
อุตสาหกรรม
6 แห่ง
บริษัท
30 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
18 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
3 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
99 แห่ง
สถานบันเทิง
4 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
8 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
16 แห่ง