ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ380 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
106 แห่ง
9 แห่ง
49 แห่ง
14 แห่ง
25 แห่ง
11 แห่ง
28 แห่ง
12 แห่ง
54 แห่ง
22 แห่ง
23 แห่ง
7 แห่ง
5 แห่ง
10 แห่ง
5 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ380 แห่ง
อุตสาหกรรม
10 แห่ง
บริษัท
25 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
74 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
11 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
150 แห่ง
สถานบันเทิง
1 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
0 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
3 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
83 แห่ง