ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,518 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
23 แห่ง
17 แห่ง
61 แห่ง
117 แห่ง
63 แห่ง
88 แห่ง
28 แห่ง
44 แห่ง
56 แห่ง
90 แห่ง
32 แห่ง
29 แห่ง
59 แห่ง
24 แห่ง
23 แห่ง
13 แห่ง
15 แห่ง
19 แห่ง
27 แห่ง
22 แห่ง
15 แห่ง
เทศบาลตำบลเมืองพล
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,518 แห่ง
อุตสาหกรรม
47 แห่ง
บริษัท
130 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
186 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
729 แห่ง
สถานบันเทิง
7 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
33 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
213 แห่ง