ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ1,551 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
23 แห่ง
17 แห่ง
62 แห่ง
117 แห่ง
65 แห่ง
88 แห่ง
28 แห่ง
45 แห่ง
56 แห่ง
92 แห่ง
33 แห่ง
29 แห่ง
62 แห่ง
25 แห่ง
23 แห่ง
14 แห่ง
15 แห่ง
19 แห่ง
27 แห่ง
23 แห่ง
15 แห่ง
เทศบาลตำบลเมืองพล
0 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ1,551 แห่ง
อุตสาหกรรม
48 แห่ง
บริษัท
132 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
189 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
25 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
741 แห่ง
สถานบันเทิง
8 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
1 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
35 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
1 แห่ง
อื่นๆ
225 แห่ง