ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ916 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
34 แห่ง
29 แห่ง
54 แห่ง
31 แห่ง
35 แห่ง
15 แห่ง
14 แห่ง
46 แห่ง
22 แห่ง
34 แห่ง
66 แห่ง
27 แห่ง
48 แห่ง
18 แห่ง
15 แห่ง
13 แห่ง
9 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ916 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
64 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
137 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
423 แห่ง
สถานบันเทิง
15 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
29 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
152 แห่ง