ไทยเซฟไทย
สถานประกอบการ840 แห่ง
อำเภอ
จำนวน
33 แห่ง
26 แห่ง
48 แห่ง
31 แห่ง
35 แห่ง
12 แห่ง
14 แห่ง
44 แห่ง
22 แห่ง
33 แห่ง
65 แห่ง
19 แห่ง
42 แห่ง
16 แห่ง
9 แห่ง
11 แห่ง
8 แห่ง
ประเภทสถานประกอบการ840 แห่ง
อุตสาหกรรม
11 แห่ง
บริษัท
63 แห่ง
องค์กรภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
100 แห่ง
ห้างหุ้นส่วน
8 แห่ง
สถาบันการศึกษา:มหาวิทยาลัย/โรงเรียน
403 แห่ง
สถานบันเทิง
11 แห่ง
สถานดูแลผู้สูงอายุ
2 แห่ง
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้
29 แห่ง
คลินิกเสริมความงาม/สถาบันเสริมความงาม
0 แห่ง
คลินิกเวชกรรม
0 แห่ง
คลินิกทันตกรรม
0 แห่ง
อื่นๆ
138 แห่ง